دوره های آموزشی

دوره جامع باریستا و دم‌‌‌‌آوری

 • بررسی تاریخ قهوه
 •  آشنایی با گونه ها و نژاد های قهوه
 •  آشنایی با فرآیند برادشت قهوه در مزرعه
 •  آشنایی با پروسس های قهوه
 •  آشنایی با رشته ها وشاخه های مختلف صنعت قهوه
 •  آشنایی با برشته کاری قهوه
 •  مشاهده عملی برشته کاری قهوه
 •  آشنایی با ارزیابی حسی قهوه (کاپینگ)
 •  تمرین کامل کاپینگ
 •  بررسی مفاهیم وشناخت جایگاه باریستا
 •  شناخت اسپرسو
 •  معرفی دستگاه های اسپرسو ماشین وبررسی روش کار اسپرسو ماشین
 •  آشنایی با انواع  دستگاه های آسیای قهوه
 •  ارگونومی و پیشگیری از تنش فیزیکی در پشت پیشخوان کافی شاپ
 •  پرتا فیلتر وساختار بستر قهوه
 •  تمپر وتمپینگ(کوبه وکوبیدن)
 •  لولینگ ودوزینگ (پیمانه کردن و بسترسازی برای قرص قهوه)
 •  تکنیکهای اسپرسو
 •  گرفتن یک شات اسپرسو قابل قبول
 •  عصاره گیری  با باکنترل تمام متغییرها
 •  عیب یابی فرایند عصاره گیری
 •  اشتباهات رایج ،بیش عصاره گیری وعصاره گیری ناقص
 •  کار با رفرکتومتر و نمودار قهوه
 •  محاسباب درصد عصاره گیری و کنترل کیفی عصاره
 •  شناخت شیر
 • مفاهیم بخار دهی به شیر و گرفتن فوم
 •  تکنیکهای ترکیب شیر با قهوه
 •  آموزش تکنیکهای هنرشیر و قهوه لته آرت مقدماتی
 •  نظافت ونگهداری دستگاه ها
 •  مبانی پذیرایی
 •  سر فصلهای بخش دم آوری قهوه
 • آشنایی تاریخچه دم آوری قهوه
 •  آشنایی با ابزارهای موجود
 •  آشنایی با آسیای قهوه و سایزبندیهای سابه قهوه
 •  آشنایی با عطر ها وطعمهای اصلی در چرخه عطر وطعم قهوه
 •  آشنایی باقهوه تخصصی
 •  تمرین روشهای مختلف وتکنیکهای دم آوری قهوه
 •  روش شناسی تفکیک کیفیات گوناگون در قهوه
 •  شناخت آب و تاثیراتش بر عصاره گیری
 •  شناخت تاثیرات دما بر عصاره گیری
 •  آشنایی و تمرین با ابزارهای سنجش غلظت عصاره
 •  بررسی نمودار میزان عصاره گیری واجرای آن
 •  بررسی نوع آسیای قهوه و هندسه سابه ایجاد شده
 •  بررسی روشهای دم آوری با آب سرد
 •  بررسی فیلترهای مختلف وتاثیرات آنها در فرایند عصاره گیری
 •  شناخت نسبتهای مختلف برای دم آوری قهوه
 •  آشنایی با اپلیکیشنهای تخصصی دم آوری قهوه
 •  آشنایی بیشتر با چرخه عطر و طعم قهوه
 •  بررسی تاثیرات زمان بر عصاره گیری
 • بررسی پروسس های قهوه در مزرعه
 • آشنایی با نژاد های و زیرگونه ها قهوه
 • آشنایی با معایب قهوه
 • آشنایی با فرم نویسی ارزیابی حسی
 • آشنایی با عطر های چرخه طعمیو تمرین با کیت های تخصصی
 • مشاهده و مشارکت عملی برشته کاری با انواع مخالف دستگاه های برشته کاری ( توپر ،مکس، آیلیو، گیسن، بهمور، جین کافی )
 • آشنایی با ابزار آزمایشگاهی و اندازه گیری ویژگی های دان سبز
 • بررسی مفاهیم وشناخت تاثیرات برشته کاری بر طبایع
 • بررسی و شناخت عصاره گیری صحیح برای بررسی دقیق عملکرد رُست قهوه
 • معرفی دستگاه ها ی رُست قهوهوبررسی روش کار با آنها
 • آشنایی با انواعدستگاه های آسیای قهوه
 • ارگونومی و چیدمان ادوات ، و ایمنی در عملکر رُست مستر حین کار
 • بررسی مبحث گاز زدایی قهوه و بسته بندی آن
 • آشنایی و تمرین پروفایل نویسی دستی
 • آشنایی با نرم افزار رُست
 • آشنایی با روشهای مهار وکنترل پروفایل رست
 • بررسی اشتباهات رایج ،در رُست
 • تمرین عملی رُست قهوه تک خاستگاه
 • عیب یابی ظاهری و طعمی در رُست انجام شده
 • تمرین ترکیب قهوه و ارزیابی آن
 • روش انتخاب بهترین پروفایل رُست برای قهوه مد نظر
 • آشنایی کامل با عملکرد های نرم افزار رُست
 • تمرین عملی رُست قهوه ترکیبی blendig
 • آشنایی با روشها و علتهای ترکیب قهوه blending